Kjøpsbetingelser

Generelt
Følgende vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av SykkelNutrition så sant ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. 

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. frakt med mindre noe annet er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra SykkelNutrition side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Standard varer vil normalt bli sendt fra vårt lager senest påfølgende virkedag. Postens standards leveringstider kommer i tillegg.

Kundens plikter
Som registrert kunde hos SykkelNutrition er du ansvarlig for betaling av de ytelser sykkelnutrition.no og samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra HeadQuarter’s side.

18års aldersgense for handel
For å handle på SykkelNutrition må bestiller/mottaker være over 18 år.

Reklamasjon
Før feil meldes til sykkelnutrition.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik SykkelNutrition har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til SykkelNutrition slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom kunden ikke gir SykkelNutrition.no melding innen rimelig tid etter at kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for på 500,- for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Avhjelp
 SykkelNutrition skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produkter levert av sykkelnutrition.no, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med SykkelNutrition, betaler ikke SykkelNutrition disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
SykkelNutrition er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis SykkelNutrition godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor SykkelNutrition`s kontroll, og som SykkelNutrition ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. sykkelnutrition.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra SykkelNutrition`s side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
SykkelNutrition har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Forhåndsbetaling av faktura
I samarbeid med Klarna AS tilbyr vi betaling med faktura. Betalingsfrist er 14 dager. Det påløper normalt et fakturagebyr på NOK 29. Leveranse skjer til bestillerens folkeregistrerte adresse. For å betale med faktura må du ha fylt 18 år, være folkeregistrert i Norge samt bli godkjent i den kredittvurdering som gjennomføres ved kjøpet. Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe. Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente. sykkelnutrition.no forbeholder seg retten til i enkelte tilfeller å nekte leveranse og gjennomføre en ny kredittvurdering av bestilleren.

Endring i vilkårene
SykkelNutrition forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er SykkelNutrition forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er sykkelnutrition.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

LEVERINGSGARANTI
Standard varer vil normalt bli sendt fra vårt lager senest påfølgende virkedag. Postens/Tollpost standards leveringstider kommer i tillegg.

Vi tenker miljø
For å spare miljøet ligger ikke angrettskjema i pakken dere mottar. Dette aksepterer dere ved å handle hos oss. Vårt angrerettskjema ligger online, og dere trykker her for å laste det ned. Dette er enkelt og greit, og gjør at kun de som ønsker å returnere produktet(ene) trenger å skrive ut dette.